Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan AM for Cardiff North

Cewch wybod pa gymorth sydd ar gael i fusnesau Cymru yn ystod argyfwng y Coronafeirws

Cewch wybod pa gymorth sydd ar gael i fusnesau Cymru yn ystod argyfwng y coronafeirws

Cymorth i fusnesau yng Nghymru

Mae gwefannau Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru yn gyfeirbwyntiau rhagorol, sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd:

Cymorth ariannol a grantiau

Ceisiadau am y Gronfa Cadernid Economaidd

Pan fydd ceisiadau wedi’u harfarnu, y nod yw talu’r ymgeiswyr llwyddiannus o fewn dwy wythnos, ar ôl iddynt ddychwelyd y Llythyr Cynnig Grant atom drwy e-bost i covidmicrofund@gov.wales

Neges gan Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru:

"Rwy’n deall yn llwyr ei fod yn newyddion siomedig iawn ar gyfer busnesau sy’n aflwyddiannus wrth gael cymorth ariannol. Fel llywodraeth, mae angen i ni daro cydbwysedd rhwng darparu lefel o gymorth a all helpu i gau’r bwlch llif arian y mae busnesau’n ei wynebu a chefnogi cynifer o fentrau â phosibl o gofio’r adnoddau sydd gennym.

"Gwnaethom benderfynu rhoi saib ar ein Cronfa Cadernid Economaidd ddydd Llun 27 Ebrill i drafod sut rydym yn defnyddio’r cyllid sy’n weddill i wneud y gorau o’r buddion ar gyfer y busnesau y mae arnynt ei angen ac i ddiogelu ein heconomi."

Bydd ail gam Gwiriwr Cymhwysedd y Gronfa Cadernid Economaidd ar gyfer ceisiadau newydd yn dechrau ar 15 Mehefin, gan roi amser i fusnesau baratoi eu ceisiadau.

  • Disgwylir i’r ceisiadau llawn ddechrau ar 29 Mehefin.
  • Bydd Cam 2 o’r Gronfa’n gweithredu yn yr un modd â Cham 1, ond â diweddariad i gymhwysedd y microgynllun.
  • Hefyd, bydd cwmnïau cyfyngedig nad ydynt yn gofrestredig ar gyfer TAW hefyd yn cael mynediad at y Gronfa, yn amodol ar fodloni’r meini prawf eraill ar gyfer y gronfa. Dim ond ar un achlysur y gall y Gronfa Cadernid Economaidd gefnogi busnes.

Rhyddhad ardrethi a grantiau busnes cysylltiedig

Mae gwybodaeth am ryddhad ardrethi i’w gweld ar https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/support/business-rates-relief

  • Pan fo’n bosibl, bydd y rhyddhad yn cael ei gymhwyso’n awtomatig i filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo cymwys gan awdurdodau lleol. Mae awdurdodau lleol hefyd â’r pŵer i roi rhyddhad yn ôl disgresiwn i drethdalwyr nad ydynt wedi’u cynnwys yn y cynlluniau rhyddhad ardrethi annomestig sefydledig.
  • Mae Cynllun Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol. Mae rhagor o fanylion am y Cynllun a lincs i wefannau awdurdodau lleol ar gael ar https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/support/financial-support-and-grants/covid-19-grant
  • Dylai busnesau gael hysbysiad gan eu hawdurdod lleol pan fydd y cais wedi’i brosesu. Mae hwn yn gyfnod digynsail ac mae swyddogion awdurdodau lleol yn gweithio’n galed dros ben i brosesu ceisiadau mor gyflym â phosibl.
  • Nid yw’n bosibl rhestru pob math o fusnes a allai fod yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi annomestig neu gymorth grant yn y canllawiau ac mae gan awdurdodau lleol rywfaint o ddisgresiwn wrth benderfynu a yw busnes yn gymwys ac a ddylid dyfarnu grant.
  • Er mwyn sicrhau eglurder a chysondeb wrth weinyddu’r cynlluniau, ni fwriedir diwygio’r meini prawf cymhwysedd.

Cymorth gan Lywodraeth y DU

Llywodraeth y DU sy’n arwain rhai o’r cynlluniau cymorth sydd ar gael yng Nghymru. Dyma rai o’r prif gyfeirbwyntiau: